Hem Ideella föreningen Dalbo Historik Stadgar

Stadgar

av admin

Stadgar Ideella föreningen Dalbo innan nedläggningen

§ 1 Firma

Föreningens firma är Ideella föreningen Dalbo.

§ 2 Ändamål och verksamhet.

Föreningens ändamål är att verka för bostadsområdet Dalbos utveckling samt verka för de boendes förutsättningar till ökat inflytande, delaktighet och sysselsättning.

§ 3 Säte

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Växjö, Kronobergs län.

§ 4 Styrelsen.

Styrelsen består av sex ledamöter och fem ersättare.

Ledamöter väljs av föreningsstämman för tiden från en ordinarie föreningsstämma intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 5 Firmatecknare.

Föreningens firma tecknas av den eller de personer som styrelsen utser därtill.

§ 6 Sammanträde, Beslutförhet.

Styrelsen sammanträder på dag & tid som ordförande bestämmer. På begäran av minst halva antalet styrelseledamöter är ordförande skyldig att snarast sammankalla styrelsen.

Styrelsen är beslutsför om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och mer än hälften av dem är närvarande.

För giltigt beslut av styrelsen gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de närvarande röstar. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. Är styrelsen inte fulltalig skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelse ledamöter.

Vid sammanträde skall protokoll föras.

§ 7 Inträde i föreningen.

Till medlem i föreningen kan efter styrelsens prövning antas juridisk person som i skriftlig ansökan förklarat sig vilja verka för föreningens ändamål och som genom tillskjutande av kapital eller på annat sätt önskar stödja föreningens verksamhet.

§ 8 Utträde ur föreningen.

Medlem äger rätt att begära utträde ur föreningen genom skriftlig anmälan till styrelsen. Sådan anmälan skall, för att befria medlemmen ur medlemskapet, vara styrelsen tillhanda senast utgången av juni månad året innan utträde skall ske. Anmälan om utträde medför rätt för medlemmen att avgå ur föreningen från och med den 1 januari påföljande år.

§ 9 Uteslutning ur föreningen.

Medlem som inte iakttar sina förpliktelser, skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Underrättelse om uteslutningskall meddelas skriftligen.

§ 10 Återbetalning.

Medlem som utträtt eller uteslutits har inte rätt att återfå vad som erlagts i föreningen.

§ 11 Kallelse till föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma skall ske till medlemmarna senast två veckor före stämman.

§ 12 Föreningsstämma

Medlemmarnas rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på stämma.

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen inom fem månader efter räkenskapsårets utgång på dag och ort som styrelsen bestämmer.

För behandling av visst ärende skall föreningsstämma hållas, när styrelsen finner det erforderligt eller då det skriftligen, med angivande av anledningen, begärs av föreningens revisorer eller minst av två av föreningens medlemmar. Vid extra föreningsstämma får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§ 13 Ärenden på ordinarie föreningsstämma.

1, Val av ordförande vid stämman.

2, Upprättande och godkännande av röstlängd vid stämman.

3, Val av justerare.

4, Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5, Föredragning och behandling av styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret

samt revisorernas berättelse om samma tid.

6, Beslut om:

-fastställande av resultat- och balansräkning.

-dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen.

-ansvarsfrihet för styrelsen.

7, Val av styrelse.

8, Val av ordförande.

9, Val av revisorer.

10, Fastställande av budget och verksamhetsplan för det kommande

verksamhetsåret.

11, Annat ärende som ankommer på föreningsstämman enligt stadgarna.

§ 14 Rösträtt, beslut, omröstning, mm.

För giltigt beslut på föreningsstämman fodras att samtliga medlemmar är företrädda på stämman.

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Röstberättigad är endast medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen och som inte uppsagt sig till utträde eller uteslutits.

Med undantag för beslut om stadgeändring och upplösning av föreningen avgörs alla frågor genom enkel majoritet.

Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum, om någon begär detta. Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande, om hon/han är röstberättigad, annars lotten. Vid val skall, vid lika röstetal, lotten avgöra.

§ 15 Räkenskapsår.

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Hyresbostäder i Växjö AB svarar för löpande bokföring.

§ 16 Räkenskaper och revision.

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens förvaltning utser föreningsstämman två revisorer för samma mandatperiod som gäller för föreningens styrelse.

Revisorerna skall årligen, senast den 15 mars till styrelsen avge sin berättelse över sin granskning. Utöver uttalanden om ansvarsfrihet för styrelsen skall revisorerna pröva och uttala sig om huruvida föreningens verksamhet utövas på ett sätt som är förenligt med föreningens mål och syften.

§ 17 Stadgeändring.

Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt om samtliga röstberättigade är eniga därom. Beslutet är även giltigt om det har fattats på två av varandra följande föreningsstämmor och på den senaste stämman biträtts av mist två tredjedelar av de röstande.

§ 18 Upplösning.

Föreningsstämman kan besluta att föreningen skall upplösas. För beslut om upplösning äger vad som sägs i § 17 motsvarande tillämpning.

Upplösningen sker den dag som föreningsstämman beslutar.

Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar, sedan samtliga skulder betalats, överlämnas till en förening eller annan organisation med ett ändamål som så nära som möjligt ansluter till föreningens ändamål.

§ 19 Offentlighet.

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos föreningen enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Fråga om utlämnande avgörs av ordföranden. Vägran att utlämna handling skall på sökandens begäran prövas av styrelsen.